concessions shot 1 concessions shot 2 concessions shot 3 crowd shot 1 crowd shot 2 crowd shot 3 crowd shot 4 crowd shot 5 crowd shot 6 crowd walking in Kenny Scott & Skip shot 1 Kenny Scott & Skip shot 2 Kenny Scott & Skip shot 3 Khaled Skip Angel